سایت ما رو چطور ارزیابی می کنین؟
(16.85%) 74
خیلی خوب
(39.63%) 174
خوب
(6.150%) 27
نیاز به کار بیشتر
(37.35%) 164
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 439