سایت ما رو چطور ارزیابی می کنین؟
(16.97%) 74
خیلی خوب
(39.67%) 173
خوب
(6.192%) 27
نیاز به کار بیشتر
(37.15%) 162
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 436