سایت ما رو چطور ارزیابی می کنین؟
(17.52%) 78
خیلی خوب
(39.10%) 174
خوب
(6.067%) 27
نیاز به کار بیشتر
(37.30%) 166
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 445